CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI:


■ ■ ■
  Vodný mlyn v Dunajskom Klátove

Raritou obce Dunajský Klátov, je kolový mlyn so zachovalým dobovým zariadením. Postavený bol v rokoch 1920 – 1922 a v prevádzke bol až do roku 1942. Mal výkon 10q múky a 20q krúp. Základy má z kameňa a betónu, na nich stojí murovaná mlynica so stenami z pálenej tehly, pántovým krovom a sedlovou strechou.

Samotný mlyn je vodný pobrežný spodový s doskovým kolesom. Palečné koleso je kovové s osadenými drevenými zubami, ktoré boli pôvodne umiestnené pod pultovou strieškou.

 


■ ■   Národná prírodná rezervácia Klátovské rameno

Czajlik ranch leží na území národnej prírodnej rezervácie Klátovské rameno. Národná prírodná rezervácia je vzácnou časťou zachovalej ojedinelej prírody v strede poľnohospodárstvom zaťaženej oblasti južného Slovenska – Podunajskej nížiny. Plocha rezervácie je 306 ha. Celková dĺžka je asi 25 km. Z toho je vodný tok dlhý cca 18 km, ktorý nemá prameň – je napájaný podzemnou vodou z výverov v dne toku.

Šírka spolu s brehovými porastami je 25 – 70 m. Začína v katastri obce Orechová Potôň, preteká cez obce Dunajský Klátov, Horné Mýto, Trhová Hradská a v Topoľníkoch sa vlieva do Malého Dunaja. Klátovské rameno je svojou krásou známe v širokom okolí. Miestni občania ho volajú Klátovský potok, maďarsky Tőkésiág, Rakúšania ho volajú Elizabeth Fluss. Vo vode je bohatý život. Žijú tu mnohé druhy nižších živočíchov a rýb, ktoré dosahujú úctyhodné rozmery. Rybolov je samozrejme, ako v každej rezervácii, prísne zakázaná. Výskum vodných živočíchov Klátovského ramena nie je ešte ukončený.
Na vode žije veľa druhov vodných a močiarnych vtákov: kačka divá, potápka chocholatá, liska čierna, volavka popolavá, labuť veľká, kúdeľníčka lužná a chránený rybárik riečny.

Priletia sem občas i čajky. Pri vode žije ondatra pižmová, nájde sa jež obyčajný, zajac poľný, srna hôrna, líška obyčajná, lasica obyčajná.

Bohaté zastúpenie má aj rastlinstvo. Brehy sú zarastené hustými porastami stromov a krov, medzi ktorými nájdeme dub letný, javor poľný, topoľ čierny a topoľ biely, vŕby, bazu čiernu. Brehové porasty prechádzajú do vody močiarnymi rastlinami: pálkou úzkolistou a širokolistou, trsťou obyčajnou, červenavcami. Vo vode rastie mnoho druhov vodných rastlín, vrátane vzácneho lekna bieleho a leknice žltej, ktoré v niektorých zákutiach súvislo pokrývajú hladinu.   
V minulosti bolo Klátovské rameno často navštevované vodákmi a rybármi. Od roku 1993 bolo vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Orgány životného prostredia sa snažia o udržanie pokoja a kľudu na tomto území, aby sa všetky rastliny a živočíchy mohli nerušene vyvíjať a rozmnožovať.
Pracovníci ochrany prírody Okresného úradu v Dunajskej Strede veria, že za pomoci obecných úradov, poľnohospodárskych podnikov a ochotných občanov sa podarí uchrániť Národnú prírodnú rezerváciu Klátovské rameno pre ďalšie generácie.


■ ■ ■   Čičovské mŕtve rameno

Chránené územie s ochranným pásmom má 134 ha, z toho 76 ha pripadá na vodnú nádrž a 58 ha tvorí prevažne hustý vŕbovo-topoľový les s jaseninou. Nachádza sa v centrálnej časti Podunajskej nížiny západne od obce Číčov s prekrásnou scenériou lužnej krajiny a predstavuje zvyšok mŕtveho ramena rieky Dunaj s výskytom vodných biocenóz, vzácneho vodného rastlinstva a živočíšstva.

Jadro lokality tvorí samotné mŕtve rameno, ktoré sa vytvorilo na severovýchodnom úseku Dunaja koncom minulého storočia. Vodná hladina je určovaná blízkym Dunajom, hĺbka vody sa pohybuje od 3 do 7,5m. Klimaticky patrí medzi najsuchšie a najteplejšie – jeho nadmorská výška je 112 m.n.m. Vonkajší obvod rezervácie tvorí hrádza s pobrežnou vegetáciou a vytvára prechod medzi okolitými poliami a jazerom. V juhozápadnej časti je kultúrna step s krovinnými formáciami, západný okraj koryta a priestor pokrývajú husté zárasty tŕstia, pálky a trsy ostríc s vrbinami.


■ ■ ■   Dunaártér / Národný park Dunajské luhy

Dunaj je na úseku ca. 36 km časťou národného parku. Jeho povodne zaplavujú nivy a ovplyvňujú tak životný rytmus tohto vodného lesa. Kolísanie úrovne jeho hladiny až do 7 metrov objasňujú dynamiku, ktorej sú nivy podrobené.

Tieto striedavé podmienky ovplyvňujú:

1. rôznorodosť biotopov
– tok Dunaja
– staré a bočné ramená, močiariská najrôznejších druhov
– štrkoviská na ostrovoch a brehoch
– rovné brehy s naplavovaním a prechodmi z vody na pevninu
– príkre hrany brehov
– lužný les (tvrdý a mäkký) a svahový les
– lúky a štrkoviská so suchomilnými rastlinami a

2. rôznorodosť druhov
– viac než 700 druhov vyšších rastlín
– viac než 30 druhov cicavcov a 100 druhov vtáctva, 8 druhov reptílii a 13 druhov obojživelníkov,
  viac než 50 druhov rýb
– bohatá fauna suchozemských a vodných bezstavovcov

V roku 1997 nasledovalo medzinárodné uznanie Národného parku Dunajské luhy – pečať kvality, ktorá sa udeľuje len oblastiam s výnimočnou potrebou ochrany.

Naše Dunajské nivy
– „zelený spolok“ medzi územiami aglomerácii Viedeň a Bratislava
– najväčšia súvislá, ekologicky ďalekosiahlo intaktná a prírode blízka nivná krajina tohto druhu v
  strednej Európe
– poznačená takmer voľnou prietokovou dynamikou Dunaja, ktorá tu má ešte charakter horskej
  rieky
– komplex ekosystémov, ktorý preukazuje mohutnú rôznorodosť životných prostredí,
  rastlinných a živočíšnych druhov
– domov a útočisko mnohých ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov
– oplývajú pôsobivou krajinnou krásou
– prirodzený akumulačný priestor pre povodňovú vodu
– garant zdrojov vysoko hodnotnej pitnej vody
– „zelené pľúca“ a klimaregulátor regiónu
– miesto na rekreáciu pre ľudí.

Dostatočne veľa dôvodov na trvalé udržanie a ochranu tejto jedinečnej krajiny.

Pridaj komentár